Прием в първи клас 2017-2018 учебна година

ПЪРВИ КЛАС  - 2017 / 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2017/2018 година ще приемем три паралелки в първи клас с класни ръководители:

·         Антоанета Соколова

·         Катя Панова

·         Недялка Георгиева

 Училищният учебен план включва всички задължителни часове по общооразователна подготовка и:

1.      Избираеми учебни часове:

·         Български език и литература – 1 час

·         Английски език – 2 часа

2.      Факултативни учебни часове:

·         Математика – 1 час

Приемът на учениците в първи клас се извършва по критериите, приети с Решение  № 83 на СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, съобразно разпределението на териториите към всяко училище.

 Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас е съобразен с Решение № 83 на СОС .

 Записаните ученици се  явяват на тест за диагностика на училищна готовност по график.

 Списъците на паралелките ще бъдат публикувани в сайта на училището на 23.06.2017 г. – 17.00 ч.

 Родителска среща по паралелки -  04.09.2017 г, 18.00 ч.