Общински кръг на олимпиадата по математика

Регламент и Декларация   Общински кръг на олимпиадата по математика Изх. № РУО1- 33230/29.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади Прочетете повече…