Извънкласни дейности по интереси

НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ“

„Роботика и приложно програмиране“

В този курс ще се научите, как да работите с микроконтролер Micro:bit и допълнителни компоненти. Също така ще се запознаете със средата за програмиране Make Code, където ще развиете вашето творческо и логическо мислене. В края на курса ще имате възможност да създадете и представите Ваш собствен проект, със знанията, които сте усвоили.

V, VI, VII клас, Ръководител: Атанас Терзиев, стая 305

6. клас 122. ОУ "Николай Лилиев"

Picture 2 of 7

„Безопасен Интернет“

            Запознаване на учениците с предизвикателствата при използване  на новите технологии. Разкриване на неограничените възможности, които ни предоставя интернет пространството. Акцентиране върху опасностите, които съпътстват сърфирането в мрежата. Изучаване на начините и правилата, които осигуряват безопасно ползване на интернет.              

            Запознаване с компютъра и неговите периферни устройства.

Формиране на начални умения в блоковото програмиране чрез платформата ”CODE.ORG”

II Бклас Ръководител: Игна Дамянова стая 305

„Дигитален свят“

Обучението цели да подготви учениците от първи клас за предстоящия нов предмет „Роботика и приложно програмиране“. „Дигиталният свят“ въвежда малките ученици в света на началната компютърна грамотност, подходяща за тяхната възраст и развитие.

В програмата ще се изграждат първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение иумения за работа с компютърна система. Любознателното отношение цели да създаде желание за работа с компютъра за решаване на задачи от учебното съдържание. Тук те ще се запознаят с правилата за работа на дигитални устройства и безопасна работа в Интернет.

IA, IБ, IВ клас, Ръководител: Ирена Филипова, стая 305

НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“

„Математика без граници“

      Обучението в дейностите по интереси „Математика без граници“ за първи клас е насочено към овладяване на знания,умения и отношения в областта на аритметиката и геометрията, значими за формиране на ключови компетентности.Едновременно с изучаването на математическите знания у учениците се формират умения за учене,за боравене с информация и логическото й осмисляне, за общуване и за развитие на интелектуалните им качества. Целенасочено се работи за овладяване на математическа терминология, на умения за решаване на практически ситуации и успешна подготовка за участие в математически състезания.

I Б клас Ръководител:Таня Борисова – стая 102

„Занимателна математика“

1. Цели:

*Повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно справяне с поставена задача чрез развитие на логическото им мислене.

*Да се задълбочат знанията на учениците за решаване на текстови, занимателни и забавни задачи.

*Да разберат, че математиката ще им е необходима в живота при вземане на важни решения.

*Да  усъвършенстват уменията си за:

-решаване на различни видове текстови задачи в права и косвена форма;

-съставяне на текстови задачи в права и косвена форма;

-решаване на приложни задачи;

-използване на изучените мерни единици за обиколка на правоъгълник;

-решаване на ребуси, кръстословици и магически квадрати.

2. Очаквани резултати:

*Да се развият някои личностни качества на учениците: наблюдателност, повишена концентрация, самостоятелност, активност и съзнателност.

*Да се задълбочи интересът и положителното отношение към математическите знания.

II В клас Ръководител: Недялка Георгиева – стая 201

„Аз и числата“

С участието в тази дейност, учениците ще придобият:

 1. Развитие на логическото мислене
 2. Усъвършенстване уменията за решаване на текстови задачи
 3. Автоматизиране уменията за умножение и деление
 4. Математиката – лесна и интересна

Д.Колева – III A клас Ръководител: стая 203

„Вълшебства с числа“

            В часовете по извънкласна дейност "Вълшебства с числа", учениците ще се занимават с решаване на различен по вид увлекателни задачи, развиващи тяхното мислене.  По време на заниманията третокласниците ще решават задачи и тренировъчни упражнения, тестови и текстови задачи, логически задачи, математически игри и самостоятелни работи. Работата в часовете ще бъде както самостоятелна, така и по групи.

            Занятията ще се водят по помагалото за трети клас "Вълшебства с числа", на издателство Скорпия на авторите Евтимия Манчева и Маргарита Тороманова. Помагалото улеснява учениците да овладеят учебното съдържание по математика по непринуден начин и да осмислят навите знания в трети клас : числа, равнинни фигури, измерване и моделиране.

            Чрез избраното от моя страна помагало у учениците се формират знания и умения за работа с числа, на числови изрази и ситуации описани със символиката "с повече", "пъти повече", "по-малко", "с пъти по-малко".

            Часовете "Вълшебства с числа" ще обогатят и надградят знанията на учениците и ще служат като добра основа за овладяване на учебното съдържание в 4 клас.

IIIБ Ръководител: Г. Бастиянова, стая 202

НАПРАВЛЕНИЕ „ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ“

„Йога и здравословен начин на живот“

С участието в тази дейност, учениците ще придобият:

 • се развиват физически, умствено и емоционално;
 • се запознаят с техники за двигателна и дихателна култура;
 • научат повече за здравословния начин на живот и здравословното хранене;
 • разберат как да живеят в хармония със себе си и с хората около тях;
 • научат какво е стрес и как да се справят с него;
 • подобрят имунитета си;
 • работят върху по-добрите взаимоотношения помежду им;
 • повишат енергията си;
 • подобрят силата, еластичността и гъвкавостта на тялото си;
 • подобрят стойката на тялото, самочувствието и самоувереността си;

III В, Ръководител: И Давидова, стая 205

„Йога и здрав дух“

С участието в тази дейност, учениците ще придобият:

 1. Здравето – безценно богатство.
 2. Пазнание за храните и въздействието им върху човешкото тяло
 3. Органи и системи на човешкото тяло
 4. Движението и спорта – условия за добро здраве

Ръководител: Н. Станчева, IВ – стая 103

НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

„Науката в рисунки“

С участието в тази дейност, учениците ще придобият:

 1. Начални познания за различните научни области
 2. Формиране на умения за изработване на мисловни карти
 3. Усъвършенстване на фината моторика
 4. Първи стъпки в логическото мислене

IА, Ръководител: Ирена Бонева, стая 101

„Театър в науката“

С участието в тази дейност, учениците ще придобият:

 1. Развитие на емоционалната интелигентност чрез съпреживяване
 2. Разиграване на етюди
 3. Участие в неспецифични роли - театър в областта на науката
 4. Усъвършенстване на уменията за работа с научно-популярна литература

Ръководител: Б.Тодорова – IIIБ клас, стая 204

„Спорта и науката“

Ръководител: В. Балджиева, стая 303

„Известните майстори на картини, вдъхновени от науката“

С участието в тази дейност, учениците ще придобият:

Запознаване на учениците с произведения на изобразителното изкуство на български и чужди художници.

Използване на основни техники и материали в живопистта и другите жанрове на изобразителното изкуство.

 Щрих, линия, точка – като изразни средства на изобразителното изкуство. Използване на геометрични фигури при създаване на образи в детските рисунки. Участие на учениците в творческа екипна работа.

IIА, Ръководител: Антоанета Соколова – стая 104


122. ОУ е много повече от една административна единица, то е събирателен център на училищната общност. Ръководството работи за достигане на едно по-високо равнище за работа с родителите, където училищният екип включва оптимално семейството в живота на училището и образователния процес.

Педагогическият колектив на 122. ОУ е заложил в стратегията си за развитие на училището, като основна цел въвеждането на информационните технологии в процеса на обучение и издигане нивото на знания на учениците. Иновативното училище  е  пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети. Въвеждането на часове по ,,Роботика и приложно програмиране“  ще допринесе за   развитието на учениците на 122.ОУ в дигиталния свят.

Ще се открие по-широка възможност за развитие на учениците: да научават за нови технологични и други научни достижения, към които да могат да се насочат, да развиват заложения им потенциал в цялостен аспект, да се мотивират от иновациите, да учат във всички направления с помощта на новите технологии. Роботиката е сред най-подходящите начини да запознаем учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Традиционното разширено изучаване на английски език в 122. ОУ, следва да бъде доразвито като се предостави възможност на учениците да изучават езика на едно по-различно ниво, предполагащо усвояване на терминологията  и изучаване на новия учебен предмет.