Учебни планове / Форми на обучение

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  • Дневна форма на обучение - целодневна организация на учебния ден за I-V клас

  • Дневна форма на обучение - полудневна организация на учебния ден за VI-VII клас

  • Комбинирана форма на обучение

  • Индивидуална форма на обучение