Извънкласни дейности по интереси

НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ“

„Учим в облака“

Заниманията по интереси ,,Учим в облака” предвиждат изграждане в учениците на умения за работа и учене в дигитална среда. Това се налага, както от актуалната обстановка в страната, така и от изискванията на съвременните тенденции в образованието. Все по - широкото навлизане на дигитализацията и облачните технологии в обучението, налага изграждането на способност у децата да се ориентират в техните безкрайни възможности. Да ползват интернет пространството като източник на множество ресурси.

Ръководител: Игна Дамянова

„Стемко“

Учебната програма на STEM клуба е основана на идеята за реализиране на обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика  в интердисциплинарен и приложен подход.  Компютърно моделиране изучавано в училище ще послужи, като подготвителен етап за напредналите ученици да използват приставки или приложения на роботизирани системи.

Целите на клуба да развие в учениците:

 • Да се запознаят с основни понятия от физика, електротехника, механика.
 • Творчески и практически умения в областта на инженерните науки;
 • Да разпознават различни системи на управление и действие в реалния свят

Ръководител: Ирена Филипова

НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“

„Математика +“

В извънкласната дейност учениците ще имат възможност да усъвършенстват своите знания да развият логическото мислене и да решават задачи свързани с любопитни факти от възникването на математиката. Учениците ще се упражняват върху бързо взимане на решения и анализ на задачите. Предвидени са използването на различни методи и техники за решаването на задачи. 

Ръководител: Атанас Терзиев
Група: VI „А“ клас
Провеждане: Всеки петък от 13:30 ч. до 14:10 ч. и от 14:20 ч. до 15:00 ч.
Място на провеждане: Кабинет A2

 

„Забавна математика“

Извънкласната дейност е насочена към развитието на критично мислене, увереност и творчески подход за справяне с учебния материал в V клас на учениците. Посредством, откривателски игрови подход и логически задачи да се цели да се събуди интересът на учениците за да успеят да се справят с поставните им задачи. Чрез решаването на забавни и логически задачи да се стимулира интереса на учениците към математиката и да се мотивират да участват в различни математически състезания.
Ръководител: Веселка Нешовска

„Знам и мога“

 

Заниманията по интереси на клуба „Знам и мога“  целят да:

 • Повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно справяне с поставена задача чрез развитие на логическото им мислене.
 • Да се задълбочат знанията на учениците по БЕЛ и МАТЕМАТИКА.
 • Да се формира желание и нагласа за съзнателно и непрекъснато усъвършенстване и обогатяване на езиковата култура.
 • Да се развият някои личностни качества на учениците: наблюдателност, повишена концентрация, самостоятелност, активност и съзнателност.
 • Да се задълбочи интересът и положителното отношение на учениците към математическите знания и българския език.
 • Да се надградят знанията, които се придобиват в часовете по МАТЕМАТИКА и БЕЛ.
 • Придобиване на интерес към математиката и повишаване на езиковата култура.

Ръководител: Недялка Георгиева

НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКУСТВА, СПОРТ И КУЛТУРА“

„Светът на изкуството“

Заниманията на децата в клуба „Светът на изкуството“ ще бъдат концентрирани върху дейности, свързани с изкуствата, а именно:

 • Архитектура – изкуството за изграждане на сгради;
 • Литература – изкуството за писмено и устно изразяване;
 • Сценография – изкуството за оформяне на сцената;
 • Фотография – изкуството за „рисуване със светлина“;
 • Изобразително изкуство – изкуството за възпроизвеждане на околния свят;
 • Музика – изкуството за изразяване чрез звук;
 • Киноизкуство – изкуството за фотографиране на движещи се изображения;
 • Танц – изкуството за създаване на художествен образ чрез движение на човешкото тяло;
 • Цирково изкуство – изкуството за създаване на представления
 • Балет – изкуството на танца;
 • Театър – изкуството да изиграем история пред публика;
  Ръководител: Ирина Давидова
„Екознайко“

 • Екологичното възпитание и образование в начална училищна възраст ще формира у учениците благоприятно и отговорно отношение към природата и нетърпимост към различни прояви на опасно увреждане на околната среда.
 • Екологичните норми, идеи и мотиви за действие, които се установяват в начална училищна възраст, са основата, на базата на която ще се изгражда по-нататъшно усъвършенстване на екологичното поведение на учениците през последващото им възрастово развитие и в последващата им дейност.
 • Формиране на здравна и екологична култура чрез организиране на интерактивни дейности на открито, беседи, арт проекти от материали за рециклиране и др.

Ръководител: Даниела Кавлачка

„Опознай родината, за да я обикнеш“

 • Учениците се запознават с живота и творчеството на изучавани и неизучавани български автори.
 • Да се насърчи четенето на български произведения.
 • Учениците да създават свои художествени произведения. Метод на работа: Учениците четат определени произведения, за да отговорят на поставени въпроси. По предварително представена информация откриват конкретни произведения. Търсят и откриват ключовите думи в дадено произведение чрез игри и създават кръстословици с тях. Учат се да пишат художествени произведения по зададени модел и тема. Свързват всеки автор с определено населено място, обичаи и личности и разказват общата им история. Рецитират български стихотворения. По случай предстоящата годишната на училището се запознават отблизо с живота и творчетсвото на неговия патрон - Николай Лилиев. Други.

Ръководител: Надежда Иванова


122. ОУ е много повече от една административна единица, то е събирателен център на училищната общност. Ръководството работи за достигане на едно по-високо равнище за работа с родителите, където училищният екип включва оптимално семейството в живота на училището и образователния процес.

Педагогическият колектив на 122. ОУ е заложил в стратегията си за развитие на училището, като основна цел въвеждането на информационните технологии в процеса на обучение и издигане нивото на знания на учениците. Иновативното училище  е  пространство, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети. Въвеждането на часове по ,,Роботика и приложно програмиране“  ще допринесе за   развитието на учениците на 122.ОУ в дигиталния свят.

Ще се открие по-широка възможност за развитие на учениците: да научават за нови технологични и други научни достижения, към които да могат да се насочат, да развиват заложения им потенциал в цялостен аспект, да се мотивират от иновациите, да учат във всички направления с помощта на новите технологии. Роботиката е сред най-подходящите начини да запознаем учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Традиционното разширено изучаване на английски език в 122. ОУ, следва да бъде доразвито като се предостави възможност на учениците да изучават езика на едно по-различно ниво, предполагащо усвояване на терминологията  и изучаване на новия учебен предмет.