Обществен съвет  122. ОУ „Н. Лилиев“

Мандат Октомвре 2022 – Октомври 2025

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - виж тук.

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование) - виж тук.

е-mail: os122ou@gmail.com

Протоколи от заседания на Обществения съвет

Протокол от заседание на 28.09.2022 г. – виж тук

Състав на Обществения съвет:

  1. Светлана Дукова - член (титуляр)
  2. Венера Георгиева - член (титуляр)
  3. Васила Андреева - член (титуляр)
  4. Виктория Колева - член (титуляр)
  5. Владимир Стоянов - председател
  6. Мария Димитрова - член (титуляр)
  7. Людмила Захариева – представител на район Лозенец

Становища/Писма до Директора

Предстоящи заседания