Обществен съвет  122. ОУ „Н. Лилиев“

Мандат Декември 2019 – Декември 2022

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - виж тук.

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование) - виж тук.

е-mail: os122ou@gmail.com

 

Протоколи от заседания на Обществения съвет

Протокол от заседание на 04.12.2019 г. – избор на председател, основни и резервни членове на обществения съвет - виж тук.

 

Състав на Обществения съвет:

 1. Ваня Шидерова – Тодорова
 2. Васила Андреева
 3. Виктория Колева
 4. Владимир Стоянов – Председател
 5. Галина Донева
 6. Калин Божилов
 7. Людмила Захариева – представител на район Лозенец
 8. Мария Димитрова
 9. Мария Драгнева
 10. Мирослав Иринков
 11. Стоян Михайлов

 

Становища/Писма до Директора

Предстоящи заседания