Проект „Образование за утрешния ден“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПЕРИОД: 15.09.2019 Г. – 31.12.2023

ДЕЙНОСТ 2ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕРНА ЗАЩИТЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА, БАЗИРАНА НА СЪВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ /ОБОРУДВАНЕ ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ/ ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЧРЕЗ ИКТ

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ

 1 БРОЙ 65” ИНТЕРАКТИВЕН ДИСПЛЕЙ​
 8 БРОЯ ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ACER ASPIRE 3
 8 БРКОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ
 3 БР. 3D ПРИНТЕРИ
 7 БРШИРОКОЪГЪЛНИ КАМЕРИ

ДЕЙНОСТ 3.4 – ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА С ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ

 ОБЩО 40 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 6 – КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ

 61 УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШИЛИ ДЕЙНОСТИТЕ