Образци на документи

Отчети

Бюджети

Правилници

Учебни планове

Планове

Годишен план за дейността на училището през 2023-2024 учебна година
ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В 122.ИОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ОБЕКТА ЛИЦА ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ 122. ИОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕДА ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ В 122. ИОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ
ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В 122. ИОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ УЧЕБНА 2023-2024 г.
Годишен план за дейността на училището през 2022-2023 учебна година
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден през 2022-2023 година
План за работата на Педагогическия съвет през 2022-2023 учебна година
План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици
План-програма за безопасност на движението по пътищата през 2022-2023 година

Приложения

Стратегия за управление на риска в 122. ИОУ „Николай Лилиев“
Риск-регистър на 122. ИОУ „Николай Лилиев“ – 2023 г.
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „Превенции на употреба на наркотични вещества, алкохол и тютюн” УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 122. ИОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ УЧЕБНА 2023 – 2024 ГОДИНА
Протокол за поставена система за видеонаблюдение
Индикативен списък за услуги, предоставяни от училището
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.

Заповеди

Системи