zap856_grafik-do2904_090421

1. В периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, с изключение на учениците от V до XII клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:
1.1. В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. за учениците от V, VI, IX, XI и XII
клас.
1.2. В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. за учениците от VI, VII, VIII, X и XI
клас.