zapoved-rd-01-220-08-04-2021

1. Възобновява се присъственият учебен процес за:
а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно
образование;
б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни
увреждания;
в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на
следния график:
аа) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10
клас;
бб) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12
клас.