1) "Key competences at school" – Ключови компетентности в училище – теория и практика:

1.1.) Презентация  - участници в проекта - prepared by the local project teacher 

1.2. Lower primary lesson – Наблюдение на урок по английски в начален етап  (съдържанието на урока е базирано на учебна програма)

1.3) Дискусия след урока

2) "Coding beyond the school" – Кодиране извън училище – посещение на Техническият университет в Ченстохова

2.1) "Coding with Dash Dot robots" – Наблюдение на урок с роботи Dash Dot с ученици и учители.  

2.2) "Explore the world with a Mars rover" – Изследване на света с Mars rover

2.3) "Robots in industry - learning to program robots" – Workshop за учители и ученици

3) "Coding at school" – Кодиране в училище – съставяне на въпросник за учители, проследяване на напредъка.