ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“
На основание чл. 20 и чл.21 от Устава на сдружението, Съветът на настоятелите на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 23.11.2022 г. от 18,00 часа в сградата на 122 ОУ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ - София, ул. „Презвитер Козма“ 2, на втори етаж на училището, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението за изминалата 2021 година.
Проект за решение: ОС приема отчет за дейността на сдружението за изминалата 2021 година;
2. Промени в състава на Съвета на настоятелите - освобождаване на членовете на съвета на настоятелите с изтекъл мандат - Анна Калинова-Димова, Ангелина Минкова и председателя Нора Тушева, и избор на нови членове и председател на тяхно място за нов мандат от 2 години съгласно чл.25, ал.3 от Устава на сдружението. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на освободените членове на съвета на настоятелите.
Проект за решения: 2.1. ОС освобождава членовете на съвета на настоятелите с изтекъл мандат - Анна Калинова-Димова, Ангелина Минкова и председателя Нора Тушева, и избира нови членове на тяхно място за нов мандат от 2 години съгласно чл.25, ал.3 от Устава на сдружението.
2.2. ОС взема решение за освобождаване от отговорност на освободените членове на съвета на настоятелите;
3. Разни.
Проект за решения: ОС взема решения по текущи въпроси
Канят се всички членове на сдружението да присъстват на събранието. При липса на кворум в обявения начален час, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе от 19,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ:
Нора Тушева
Анна Калинова-Димова
09.11.2022г.
Заявления за участие в СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 122 ОУ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ може да изпратите на 122ou@122ou.com